STARSZY,
Wybranej Pani i jej dziatkom, które ja miłuję w prawdzie i nie tylko ja, lecz i wszyscy, co poznali prawdę -
2 z powodu prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki:
3 Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.

PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.
4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród dzieci twoich znalazłem takich, co postępują według prawdy, jak otrzymaliśmy rozkaz od Ojca.
5 I teraz proszę cię, Pani, nie jakbym ci pisał, o nowym przykazaniu, lecz o tym, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jeden drugiego.
6 I na tym polega miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście tak w nim postępowali, jak słyszeliście od początku.
7 Wielu bowiem zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie przyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem.
8 Uważajcie na samych siebie, żebyście nie stracili, coście zapracowali, ale żebyście otrzymali pełną zapłatę.
9 Każdy, co odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca i Syna.
10 Jeśli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie: "Witaj."
11 Kto bowiem mówi mu: "Witaj," jest uczestnikiem jego złych uczynków.

ZAKOŃCZENIE.
12 Choć miałbym wam więcej pisać, nie chciałem na papierze i atramentem, albowiem spodziewan1 się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne.
13 Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej Wybranej.
Lektury - główna