Adres.

JAKUB,
sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie.

A. O PRÓBACH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CNOTY
(1,2-18)

POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.
2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,
3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.
4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.
5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.
6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.
7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.
8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.
9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,
10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak "kwiat trawy" przeminie.
11 Wzeszło bowiem słońce palące i "wysuszyło trawę i opadł jej kwiat" i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.

JAK DZIAŁA POKUSA.
12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.
13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.
14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.
15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.
16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.
17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.
18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia.

B. O WIERZE OBJAWIAJĄCEJ SIĘ W UCZYNKACH
(1,19 - 2,26)

POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.
19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.
20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.
21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.

NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.
22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.
28 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle; 24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.
25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.
26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.
27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2

NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.
1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu
3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;
4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?
5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?
6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?
7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?

WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.
8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego" - dobrze czynicie;
9 jeśli zaś przebieracie między osobami - grzech popełniacie 1 Prawo potępia was jako przestępców
10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.
11 Gdyż ten, co rzekł: "Nie cudzołóż," rzekł też "Nie zabijaj." Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.
12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności 13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.

WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.
14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?
15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy 1 potrzebowali codziennej żywności,
16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?
17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.
16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.
19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.

PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.
20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?
21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, "ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?"
22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.
23 I wypełniło się Pismo, które mówi: "Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości" i nazwany jest "przyjacielem bożym."
24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?
25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?
26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

C. JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ JĘZYKIEM
(3,1-18)
3

GRZECHY JĘZYKA
1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.
2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.
3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.
4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.
5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.
6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.
7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.
9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na "podobieństwo Boga."
10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.
11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?
12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.

ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.
13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.
14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.
15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.
16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.
17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.
18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.

D. O POKOJU I JEDNOŚCI WŚRÓD BRACI
(4,1-17)
4

ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI
1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?
2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie
3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze
4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?
6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: "Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje."
7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.
8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.
9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.
10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.
11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.
12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?

ZUCHWAŁE PLANY.
13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;
14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.
15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.
16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.
17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.

E. RÓŻNE UPOMNIENIA I WSKAZÓWKI
(5,1-20)
5

UPOMNIENIA BOGACZÓW.
1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.
2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.
3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.
4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło "do uszu Pana zastępów."
5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze "w dzień zabijania."
6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.

ZACHĘTA DO WYTRWANIA.
7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz "wczesny i późny."
8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.
9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że "litościwy jest Pan i miłosierny."
12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.
13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.

NAMASZCZENIU CHORYCH.
14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;
15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.
16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.
17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.
18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.
19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił, 20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci "zakryje mnóstwo grzechów."
Lektury - główna