Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemu
2 i Apii siostrze najdroższej i Archipowi naszemu towarzyszowi broni i kościołowi, który jest w domu twoim:
3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

DZIĘKCZYNIENIE.
4 Dziękuję Bogu memu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich,
5 gdy słyszę o twojej miłości i wierze, jaką masz ku Panu Jezusowi i ku wszystkim świętym,
6 aby uczestnictwo twoje w wierze stało się jawne przez uznawanie wszelkiego dobra, które się dokonuje wśród was w Chrystusie Jezusie.
7 Wesele bowiem wielkie miałem i pociechę z miłości twej, gdyż przez ciebie, bracie, serca świętych zostały pokrzepione.

WSTAWIA SIĘ ZA ONEZYMEM.
8 Dlatego choć miałbym wielką odwagę w Chrystusie Jezusie nakazania ci tego, co się należy;
9 dla miłości raczej proszę, skoro taki jesteś, jak Paweł starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa:
10 Proszę cię za synem moim Onezymem, którego zrodziłem w więzieniu,
11 który tobie kiedyś był nieużyteczny, teraz zaś i mnie i tobie jest pożyteczny,
12 a którego ci odsyłam. A ty go przyjmij jak serce moje.
13 Ja zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby za ciebie służył mi w więzach dla ewangelii,
14 lecz bez twej zgody nie chciałem nic uczynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakby z przymusu, lecz dobrowolne.
15 Albowiem może dlatego odszedł od ciebie do czasu, abyś go odzyskał na wieki,
16 już nie jak niewolnika, ale zamiast niewolnika jak najdroższego brata, zwłaszcza dla mnie, a o ileż bardziej dla ciebie; i według ciała i w Panu?
17 Jeśli więc mnie masz za towarzysza, przyjmij go jak mnie.
18 A jeśli czym wyrządził ci szkodę albo co winien, mnie to poczytaj.
19 Ja Paweł napisałem to własną ręką: ja oddam, by ci nie powiedzieć, żeś mi i samego siebie winien.
20 Tak bracie! Niech cię wyzyskam w Panu: pokrzep serce moje w Panu.
21 Napisałem ci, ufając twemu posłuszeństwu, wiedząc, że i ponad to co mówię, uczynisz.

ZLECENIA I POZDROWIENIA.
22 Lecz zarazem przygotuj mi też gospodę, bo się spodziewam, że przez modlitwy wasze będę wam darowany.
23 Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
24 Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi.
25 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.
Lektury - główna