Wstęp.
(1,1-14)
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat
2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

POZDROWIENIE.
3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym
5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,
6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:
7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,
8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.

WZRASTAJCIE W DOBRYM.
9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,
10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;
11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,
12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;
13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,
14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów.

CZĘŚĆ I. DOGMATYCZNA
(1,15 - 2,23)

CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.
15 On jest obrazem niewidzialnego Boga - pierworodny wszelkiego stworzenia,
16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,
17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.
18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;
19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność
20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.

TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.
21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,
22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;
23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.
24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,
25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga
26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,
27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, - jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;
28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;
29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2

SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.
1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,
2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
3 w którym są "ukryte" wszystkie "skarby mądrości i umiejętności."
4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.
5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.

PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.
6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,
7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.
8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;
10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,
12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,
14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;
15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.

PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.
16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,
17 co jest cieniem rzeczy przyszłych - a ciało jest Chrystusa.
18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego
19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.
20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:
21 "nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!"
22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, - według "przykazań i nauk ludzkich,"
23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej - dla nasycenia ciała.

CZĘŚĆ II. MORALNA
(3,1- 4,9)
3

CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.
1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;
2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:
3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.
5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;
7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.
8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.

ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.
9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,
10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;
11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.

PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.
12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;
13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.
14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.
15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.
16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.
17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.

OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.
18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.
19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.
20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.
21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.
22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.
23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;
24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.
25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
4
1 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.

RÓŻNE UPOMNIENIA.
2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,
3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),
4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.
5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.
6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.
7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,
8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,
9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje.

Zakończenie.
(4,10-18)

POZDROWIENIA I POLECENIA.
10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go
11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania - oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.
12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.
13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.
14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,
15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.
16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.
17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.
18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.
Lektury - główna