1. MOWA PIERWSZA: WEZWANIE DO PODJĘCIA NA NOWO PRAC OKOŁO BUDOWY ŚWIĄTYNI (l,l - 2,I). Data i okazja (l,l-3). Mowa: zwlekanie z roborą jest powodem klęsk, jakie nawiedzily kraj (4-11). Na skutek tej mowy Zorobabel i Jezus rozpoczynają pracę (1, 1 2 - 2,1).
1
1 Roku drugiego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, mówiąc:
2 "To mówi Pan zastępów głosząc: Lud ten mówi ˇ Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu Pańskiego."
3 I stało się słowo przez Aggeusza proroka mówiąc:
4 "Czy wam jest czas mieszkać w domach ozdobionych płytami, a dom ten jest opuszezony ?
5 A teraz to rnówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!
6 Sialiście wiele, a zwieźliśele mało; jedliście, a nie najedliście się; piliście, a nie napiliście się,; okryliście się, a nie zagrzaliście s1ę; a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek.
7 To.mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!
8 Wstąpcie na górę, nanoście drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny i rozsławię się, mówi Pan.
9 Wyglądaliście więcej, a oto stało się mniej; i wnieśliście do domu, a rozdmuchnąłem je. Dla jakiej przyczyny ? mówi Pan zastgpów. Gdyż dom mój opuszezony, a wy się spieszycie każdy do domu swego.
10 Dlatego nad wami zakazano niebiosom dawać rosę, i zakazano ziemi dawać urodzaj swój;
11 i przywołałem gosuchę na ziemię i na góry, i na pszenicę, i na wino, i na ołiwę, i cokolwiek rodzi ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystką pracę ręczną."
12 - I usłyszał Zorobabel, syn Salatiela, i Jezus, syn Josedeka, kapłan wielki, i cała reszta ludu głos Pana, Boga swego, i słowa Aggeusza proroka, jak posłał go Pan ich do nich, i uląkł się lud oblicza Pańskiego.
13 I rzekł Aggeusz, poseł Pański z posłów Pańskich do ludu, mówiąc: "Ja jestem z wami, mówi Pan."
14 I wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszystkiego ludu, i weszli, i zabrali się do roboty około domu Pana zastępów, Boga swego.
2
1 Dwudziestego czwartego dnia miesiąca, w szóstym miesiącu, drugiego roku Dariusza króla.

2. MOWA DRUGA: CHWAŁA NOWEJ ŚWIĄTYNI (2,2-70). Data (2). Nowa świątynia zapowiada się wprawdzie niepozornie (3-4). lecz niech wszyscy nabiorą ducha (5-6), bo większa będzie chwała tej świątyni niż poprzedniej (7-10).
2 Siódmego miesiąca, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka, mówiąc:
3 "Powiedz do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i do innych z łudu, mówiąc:
4 Kto między wami pozostał, który widział dom ten w pierwszej jego chwale ? A teraz jak się wam ten wydaje ? Czy nie tak jest w oczach waszych, jakby go nie było?
5 - A teraz wzmocnij się, Zorobabelu; mówi Pan, i wzmocnij się też, Jezu, synu Josedeka, kapłanie wielki, i wzmocnij się, wszystek ludu ziemi, mówi Bóg zastępów, i dopełniajcie - bo ja jestem z wami,
6 mówi Pan zastępów - słowa, które dałem wam, gdy wychodziliście z ziemi Egipskiej, i duch mój będzie wpośród was, nie bójcie się!
7 - Bo to mówi Pan zastępów: Jeszcze jedna mała chwila, a ja poruszę niebo i ziemię, morze i ląd.
8 I poruszę wszystkie narody, a przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody, i napełnię dom ten chwałą, mówi Pan zastępów.
9 Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów.
10 Większa będzie chwała domu tego ostatniego, niż pierwszego, mówi Pan zastępów; a na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów."

3. MOWA TRZECIA: PRZYCZYNY KLĘSK, OBIETNICA BŁOGOSŁAWIEŃ STWA BOŻEGO (2,11-20). Lud był nieczysty, a skutkiem tego nieczyste były jego ofiary (11-15) i dlatego nie powodziło mu się; od tej chwili nastąpi zmiana (16-20).
11 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Aggeusza proroka, mówiąc:
12 "To mówi Pan zastępów: Spytaj kapłanów o zakon tymi słowy:
13 Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w róg szaty swej, a dotknął się krajem jej chleba albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego pokarmu, czy się poświęci?" I odpowiadając kapłani rzekli: "Nie."
14 I rzekł Aggeusz: "Jeśli skalany przez zmarłego dotknie się jakiejkolwiek z tych rzeczy, czy skalana nie będzie?" I odpowiedzieli kapłani, i rzekli: "Będzie skalana."
15 I odpowiedział Aggeusz, i rzekł: "Tak ten lud i tak ten naród przed obliczem moim, mówi Pan, i tak wszelkie dzieło, uczynki rąk ich, i wszystko, co tam ofiarowali, splugawione będzie.
16 A teraz połóżcie serca wasze od dnia tego i przedtem, póki nie położono kamlenia na kamień w kościele Pańskim.
17 Gdy przychodziliście do stogu dwudziestu korców, bywało ich dziesięć; i gdy wchodziliście do prasy, aby wytłoczyć pięćdziesiąt łagwic, było ich dwadzieścia.
18 Skarałem was wiatrem palącym i posuchą i gradem wszystkie prace rąk waszych, a nie było między wami, kto by się ku mnie nawrócił, inówi Pan.
19 Połóżcie serca wasze od tego dnia i potem, od dwudziestego czwartego dnia miesiąca dziewiątego, od dnia, którego założono fundamenty kościoła Pańskiego, połóżcie na serca wasze.
20 Czy już nasienie wyrosło? a jeszeze winnica i figa, i granatowe jabłka, i drzewo oliwne nie zakwitło; od dnia tego błogosławić będę."

4. MOWA CZWARTA: SZCZEGóLNE OBIETNICE DLA ZOROBABELA (2,21-24).
21 stało się słowo I'alískie po raz drugi do Aggeusza dwudziestego czwartego dnia miesiąca mówiąc.
22 "Oświadcz Zorobabelowi, książęciu judzkiemu, mówiąc: Ja poruszę niebo równocześnie i ziemię.
23 I wywrócę stolicę królestw ? i skruszę moc królestwa narodów; i wywrócę wóz i wsiadającego nań, padną konie i jeźdźcy na nich, mąż od miecza brata swego. 24 W ów dzień, mówi Pan zastępów, wezmę ciebie, Zorobabelu, synu Salatiela, sługo mój, mówi Pan, i położę cię jak sygnet; bo ciebie obrałem, mówi Pan zastępów."
Lektury - główna